Foreningens vedtægter

 Vedtægter for foreningen Favrskov4ren

 

 

NAVN OG HJEMSTED

 

Foreningens navn er Favrskov4ren, og omfatter Granslev, Bøstrup, Houlbjerg og Laurbjerg, tilsammen kaldet Favrskov4ren, beliggende i Favrskov kommune.

 

 

FORMÅL

 

Foreningen arbejder for at

 • muliggøre større fællesarrangementer og fællesfaciliteter i landsbyklyngen til fælles gavn og glæde
 • styrke kommunikationen og fællesskab imellem borgerne på tværs af sognegrænserne
 • fremme og fremhæve tilbud og muligheder for borgere, tilflyttere og turister
 • styrke samarbejdet med og mellem de lokale foreninger og erhvervslivet
 • profilere landsbyklyngen som en ”samlet enhed” og øge bosætningen i Lilleåskolens distrikt
 • fremme landsbyklyngens interesser
 • skabe overblik over og profilere landsbyklyngens ressourcer (erhverv og forening), så de samlede lokale ressourcer udnyttes bedre
 • være en stærk og aktiv medspiller i debatten om landsbyernes fremtid
 • fremme lokal bæredygtighed
 • skabe en fælles helhedsplan for Lilleåskolens distrikt

 

 

BESTYRELSEN

 

Bestyrelsen tilstræbes at bestå af 3 personer fra hver af de deltagende byer, dog minimum 1 person fra hver by. Hvis en by ikke kan stille med en repræsentant til bestyrelsen, accepteres det at byen kan have en kontaktperson/observant.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær/referent.

 

FAST DEL AF BESTYRELSENS FORRETNINGSORDENEN:

 • Bestyrelsen formulere foreningens overordnede politik.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, udover den faste del af forretningsordenen.
 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges som udgangspunkt for et år af gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde i årets løb, kan pladsen erstattes af en anden fra samme by. Formand, næstformand og kasserer er valgt for et år af gangen.
 • Hver by har 3 stemmer, uafhængigt af fremmøde.
 • Beslutninger træffes ved simpelt flertal
 • Afstemning skal foregå personligt ved det givne møde eller ved skriftlig fuldmagt.
 • Ved ikke fuldtalligt fremmøde kan enkeltperson (by) stadig afgive 3 stemmer.
 • Hvis byers repræsentanter ikke møder op, kan den afgørende beslutning tages af den resterende bestyrelse.
 • Hver by kan til enhver tid vælge ikke at underlægge sig foreningens beslutning. Eks. de resterende byer kører projektet alene (uden inddragelse samt påvirkning af “afmeldte by”)
 • I tilfælde af stemmelighed skal ideen enten forkastes eller forslaget skal modificeres så flertal opnås.
 • Der skal afholdes møde minimum 6 gange om året.
 • Der ydes intet honorar for bestyrelsesarbejdet i foreningen.
 • Bestyrelsen har ansvar for indkaldelse til generalforsamling
 • Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af årsrapport
 • Bestyrelsen har ansvar for godkendelse af revideret årsrapport og forelæggelse heraf på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af kommende års budget og forelæggelse heraf på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen har ansvar for at orientere lokalsamfundet om foreningen og dens virke.
 • Bestyrelsen skal arbejde for at finde nye bestyrelsesmedlemmer, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde. Det er ikke udtrædende bestyrelsesmedlems pligt at finde en efterfølger.

 

 

MEDLEMSKAB

 

alle foreninger, erhverv, institutioner og private, der er hjemhørende i foreningens geografiske område, har mulighed for at være medlem af foreningen.

 

 

GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts . Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via mail til alle registrerede medlemmer samt på foreningens hjemmeside.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Fremmødte medlemmer er stemmeberettigede ved generalforsamlingen ved personligt møde.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kan punkter under evt. ikke vedtages uden bestyrelses opbakning.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af kommende budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse: Foreningens bestyrelse består af max. 3 personer* fra hver af de deltagende byer.
 8. Valg af revisor
 9. herunder indkomne forslag.

 

*) De enkelte byer finder selv deres kandidater til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Vedtægtsændringer gennemføres med simpelt flertal på lovlig varslet generalforsamling. Forslaget skal offentliggøres sammen med indkaldelsen.

 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Hvis 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af  medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling, skal der indkaldes hertil. Indkaldelse foretages efter samme regler som for den ordinære generalforsamling.

 

 

TEGNINGSREGLER

 

Foreningen tegnes af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem fra hver af foreningens 4 byer (så vidt byerne er repræsenteret i det givne år). Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

 

 

HÆFTELSE

 

Medlemmer i bestyrelsen hæfter solidarisk.

 

Foreningen skal sørge for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, således at foreningens bestyrelse ikke hæfter personligt ved evt. utilsigtede hændelser, der kan forårsage økonomisk erstatning.

 

 

PROJEKTHÅNDTERING

 

Foreningen udstikker retningslinjer for projekterne (projektbeskrivelse), som skal “overholdes” af den sammensatte arbejdsgruppe. Udfra disse retningslinjer kan arbejdsgruppen selv tilrettelægge og udføre opgaven/projektet, og foreningen har ikke indflydelse derpå.

Arbejdsgruppens egen projektbeskrivelse skal godkendes af foreningen.

Foreningens opgave er at finde/udpege en projektansvarlig.

Den projektansvarlige skal selv sammensætte arbejdsgruppen.

Den projektansvarlige skal holde foreningen opdateret, minimum en gang om måneden. Dette kan foregå via mail.

Tilbagemelding skal som minimum indeholde:

 • overholdes budgettet
 • overholdes tidsplanen
 • udfordringer
 • hvilke risici er der og hvordan løses disse hvis de opstår?

 

Foreningens opgave er at hjælpe* den projektansvarlige med papirarbejdet (ansøgninger, kontakt til kommune, juridiske spørgsmål osv.) *Hjælpe: I denne sammenhæng betyder hjælpe ikke at udføre opgaven men kun at assistere.

 

Projekter kan nedlægges af foreningen hvis:

 • økonomiske forhold gør, at finansiering ikke kan findes/etableres.
 • den aftalte tidshorisont for projektet ikke kan overholdes.
 • hvis projektbeskrivelsen ikke overholdes, uden godkendelse heraf.

 

 

OPLØSNING AF FORENING

 

Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer kan vedtage foreningens opløsning.

Ved opløsning bruges foreningens aktiver til kulturelle og almene formål i foreningens område. Dette besluttes på den ophørende generalforsamling.